بدینوسلیه به استحضار زائرین گرامی می رساند تاریخهای اعزام عتبات عالیات فلق گشت به شرح زیر اعلام می گردد:

93/9/29 گروه قیمتی 13977500 ریال - هوایی

93/10/21 گروه قیمتی 13977500 ریال - هوایی

93/11/14 گروه قیمتی 8787500 ریال - زمینی