تاریخ پرواز

روز هفته

ظرفیت

گروه قیمتی

ایستگاه مقصد

خط هوایی

بالای 12 سال

7تا12سال

2تا7سال

زیر2 سال

93/10/18

پنجشنبه

128

جده

ماهان

20,174,000

15,903,000

13,679,000

1,950,000